adams-bashforth.eq1.gifの計算に,adams-bashforth.eq2.gifだけでなくさらに前の値(adams-bashforth.eq3.gif)を使うことで高精度にする. 例えば2次精度では以下となる(Adams-Bashforthの2点公式).

adams-bashforth.eq4.gif

添付ファイル: fileadams-bashforth.eq3.gif 510件 [詳細] fileadams-bashforth.eq4.gif 532件 [詳細] fileadams-bashforth.eq2.gif 500件 [詳細] fileadams-bashforth.eq1.gif 538件 [詳細]

トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2011-10-31 (月) 14:16:04