Lanczos双直交化法で線形システムls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq1.gifを解く.ここで,Aはls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq2.gifの非対称行列である. 基本的な手順はLanczos法を同じである.

ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq3.gifを計算
ベクトルls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq4.gifls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq5.gifとなるようなls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq6.gifを設定
ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq7.gifを設定
for(j = 1,2,...,m){
  ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq8.gif
  ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq9.gif
  ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq10.gif
  ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq11.gif
  if(ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq12.gif) 反復終了
  ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq13.gif
  ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq14.gif
  ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq15.gif
}
ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq16.gif
ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq17.gif
ls_bicg2_bi-lanczos_ls.eq18.gif


添付ファイル: filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq9.gif 634件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq4.gif 709件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq14.gif 613件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq13.gif 651件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq7.gif 739件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq3.gif 698件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq17.gif 691件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq6.gif 741件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq11.gif 605件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq12.gif 619件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq2.gif 585件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq18.gif 637件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq8.gif 629件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq10.gif 617件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq15.gif 635件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq5.gif 632件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq1.gif 619件 [詳細] filels_bicg2_bi-lanczos_ls.eq16.gif 601件 [詳細]

トップ   編集 凍結 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-11-30 (水) 13:48:08